Gestió Vitalici Vivenda S.L., ofereix des de 1998, solucions a persones majors de 65 anys que siguin propietàries d'un immoble i vulguin beneficiar-se en vida del seu habitatge, per incrementar els seus ingressos i millorar la seva qualitat de vida.

Una Renda Vitalícia Immobiliària és una operació per la qual el beneficiari transmet només el que s'anomena nua propietat i manté l'usdefruit de l'habitatge.

L'acord fundacional amb el Banc Vitalici ha donat un excel·lent resultat i avui són molts els clients que gaudeixen d'una renda mensual.

Després de més de dues dècades al seu servei, Gestió Vitalici Vivenda S.L. segueix oferint als seus clients el que ells volen: màxima renda i total garantia.

 

QUÈ ÉS UNA RENDA VITALÍCIA IMMOBILIÀRIA?

 

PLENA PROPIETAT = NUA PROPIETAT + USDEFRUIT

Es manté el dret a seguir vivint en el seu habitatge com sempre i durant tota la vida. A més amb l'usdefruit el beneficiari també pot arrendar l'immoble i percebre les rendes que aquest generi.

Per tant, queda una titularitat compartida, i així queda reflectit al Registre de la Propietat.

Com a contraprestació per la transmissió de la nua propietat, el beneficiari percebrà una renda mensual, quantitat que variarà en funció d'una sèrie de paràmetres com el valor de l'immoble, edat de l'usufructuari i altres factors d'índole fiscal.

Es tracta d'una operació que optimitza la renda de la persona beneficiària; si bé no hi ha opció a rescats posteriors de la propietat per part d'hereus, la renda que aconsegueix el beneficiari és superior a les alternatives que el mercat ofereix.

En els casos de matrimonis, tant l'usdefruit com la Renda Vitalícia Immobiliària seran sempre per als dos cònjuges.

Gestió Vitalici Vivenda S.L. s'encarrega de totes les despeses de formalització de l'escriptura i a partir d'aquest moment qudem a disposició dels nostres clients.

 

LA FISCALITAT DE LA RENDA VITALÍCIA  IMMOBILIÀRIA

 

Hi ha dos conceptes fiscals involucrats a l'hora de contractar una Renda Vitalícia Immobiliària:

1. Per la transmissió de la nua propietat de l'immoble

1.a) Increment patrimonial o plusvàlua IRPF.

Queden exempts d'aquest gravamen totes les persones que transmetin la plena o la nua propietat, sempre que siguin majors de 65 anys i es tracti del seu habitatge habitual. En cas de no ser l'habitatge habitual és freqüent que tampoc es tributi donada l'alta valoració que té fiscalment la nua propietat.

 

1.b) La plusvàlua municipal.

Aquest impost és sempre assumit per Gestió Vitalici Vivenda S.L. i descomptat de l'operació.

 

2. Per la percepció de la renda

Les rendes vitalícies tenen una important reducció en la seva tributació, amb l'objectiu d'evitar una doble imposició ja que és un capital que era propietat de beneficiari i pel qual ja va tributar al seu dia.

 

Edat en el moment de la contractació

Renda exempta d'impostos

Renda subjecta a tributació

A partir de 70 anys

92%

8%

Entre 66 i 69 anys

80%

20%

Entre 60 i 65 anys

76%

24%

Entre 50 i 59 anys

72%

28%

Entre 40 i 49 anys

65%

35%

Menys de 40 anys

60%

40%

 

LA RENDA VITALÍCIA IMMOBILIÀRIA DE GESTIÓ VITALICI VIVENDA 


1.MÉS DE 20 ANYS A EL SERVEI DE LES PERSONES GRANS

Des de 1998 a  Gestió Vitalici Vivenda S.L. hem treballat ininterrompudament en pro dels interessos de la gent gran, adaptant-nos en cada moment a les variacions de mercat amb l'objectiu d'optimitzar sempre el benefici dels nostres clients.

 

2.ASSESSORAMENT I COTITZACIONS GRATUÏTES

A Gestió Vitalici Vivenda S.L., assessorem de forma integral i personalitzada, adaptant-nos a les particularitats de cada client. Des d'una orientació inicial, estudi personalitzat i atenció a qualsevol dubte fins a la cotització definitiva, tot és sempre de forma totalment gratuïta.

 

3.DISCRECIÓ

A Gestió Vitalici Vivenda S.L. sabem de la importància de l'operació i de l´important que és mantenir la discreció que cada client requereixi.

 

4.ESCRIPTURA FAVORABLE ALS NOSTRES CLIENTS

Les persones grans no només són els nostres clients, sinó que som conscients que davant d'un contracte de Renda Vitalícia Immobiliària són la part a la qual hem de protegir especialment. És per això que queden ben protegides amb clàusules especialment dures per garantir la seva seguretat. Destacar clàusules com la resolutòria per impagament o clàusula de sanció per falta de puntualitat.

  

5.COTITZACIONS CERTIFICADES

Les cotitzacions ofertes per Gestió Vitalici Vivenda S.L. estan certificades per un actuari col·legiat oferint així transparència i claredat en un tipus d'operacions en les que el seu càlcul és força complex.

 

6.LA PLUSVÀLUA

La plusvàlua municipal és un impost que ha de liquidar qualsevol persona que transmeti un immoble, tant si ho fa de la plena propietat o de la nua propietat. En l'operativa habitual del sector immobiliari l'assumeix el venedor de forma inqüestionable. En el nostre cas i fidels a la nostra filosofia és assumit per nosaltres.

 

7.FLEXIBILITAT I ADAPTACIÓ ALS NOSTRES CLIENTS

Gestió Vitalici Vivenda, S.L., ha desenvolupat al llarg de la seva història diferents varietats per tal d'adaptar-nos i donar resposta a la millor de les solucions per a cada client. Així, depenent de les seves necessitats, situació familiar, etc. podem oferir rendes vitalícies, rendes amb entrades inicials, rendes temporals o rendes amb mínim d'anys garantits.

 

8.DEUTES

En casos en què l'interessat tingui deutes, Gestió Vitalici Vivenda S.L., estudiarà l'opció d'assumir-les i eliminar-les, encarregant-se de tota la gestió si cal.

 

9.CLUB CLIENT GVV Sempre al seu costat

Al moment de realitzar l'operació amb Gestió Vitalici Vivenda S.L. es contreu la condició vitalícia de membre de Club GVV pel qual els nostres clients tenen una sèrie de serveis gratuïts.PREGUNTES FREQÜENTS

 

1.Suposa alguna despesa contractar una Renda Vitalícia Immobiliària?

El beneficiari no ha de pagar cap quantitat per la tramitació ni constitució de la Renda Vitalícia Immobiliària. És Gestió Vitalici Vivenda S.L. la que s'encarrega d'assumir les despeses corresponents (notari, Registre de la Propietat, taxació, impostos de transmissions patrimonials, impost d'actes jurídics documentats, plusvàlua municipal, etc.).

 

2.Un cop signada la Renda Vitalícia Immobiliària, quin dret tinc sobre l´ immoble?

Aquest usdefruit queda degudament inscrit en el Registre de la Propietat immobiliària del municipi a què correspongui. A efectes pràctics manté els mateixos drets, amb l'excepció de no poder vendre l'immoble.

 

3.Es pot constituir una renda vitalícia Immobiliària entre dues persones que no siguin parella?

Sí, contractar una Renda Vitalícia Immobiliària entre dues persones que no siguin parella és possible, sempre que tots dos tinguin l'edat mínima.

 

4.La meva propietat es troba a nom dels meus fills i meu. Puc fer una Renda Vitalícia Immobiliària?

Sí, és possible, però el / els fills hauran de renunciar a la seva part de la propietat.

 

5.Què passa si després de contractar una Renda Vitalícia Immobiliària decideixo anar a una residència de la tercera edat?

Com usufructuari, manté els mateixos drets i Gestió Vitalici Vivenda S.L. es posa a la seva disposició per lloguar l'immoble si vostè ho necessita, percebent a més de la Renda Vitalícia Immobiliària el cobrament del lloguer.

 

6.Quines garanties té l'usufructuari de cobrar la seva renda de forma vitalícia i segura?

El beneficiari de la Renda Vitalícia Immobiliària té com a garantia de cobrament seu propi habitatge, és a dir, en el cas que es produís un impagament de tres d'aquestes rendes mensuals (ja sigui de forma alterna o consecutiva), el beneficiari tornaria a recuperar la plena propietat de l'immoble sense haver de fer cap devolució del capital que ha percebut fins al moment. A més també s'inclou una clàusula de puntualitat de 60 € per cada dia que passa del dia 5 de cada mes. Es tracta de dues clàusules, la resolutòria i la de puntualitat, les dues formalitzades davant de notari i inscrites al Registre de la Propietat que garanteixen la protecció legal màxima per beneficiari.

 

7.Qui es fa càrrec de les despeses mensuals de l'habitatge?

Generalment Gestió Vitalici Vivenda S.L. s'encarrega de les derrames extraordinàries. L'usufructuari continua assumint les despeses de comunitat i IBI (podent ser negociable). També assumeix els subministraments (aigua, gas, llum i telèfon). L'adquirent contracta una assegurança de continent deixant a l'usufructuari la potestat de contractar una assegurança de contingut.

 

8.S'actualitza el pagament de la Renda Vitalícia Immobiliària amb l'IPC?

No, les mensualitats seran sempre fixes i constants i es mantindran sense canvis per sempre.

 

Barcelona
Avinguda Diagonal 468 6A
08006 Barcelona
Espanya
Telf. +34 93 415 22 99
Fax: +34 93 415 98 97

Madrid
Passeig de la Castellana, 40 8ª Planta 28046 Madrid
Espanya
Telf. +34 91 185 31 38
Fax: +34 91 185 31 38