Castellano - Catalá

Renda vitalícia

Gestió Vitalici Vivenda, ofereix des de 1998, solucions a persones majors de 65 anys que siguin propietàries d'un immoble i vulguin beneficiar-se en vida del seu pis, incrementar els seus ingressos i millorar la seva qualitat de vida.

L'acord fundacional amb companyies asseguradores líders en el mercat ha donat un excel·lent resultat i avui són molts els clients que gaudeixen d'una renda mensual.

Després de dues dècades al seu servei, Gestió Vitalici Vivenda segueix oferint als seus clients el que ells volen: màxima renda i total garantia.

 

Característiques


El beneficiari transmet només el que s'anomena Nua Propietat i manté l'usdefruit. És a dir, manté el dret a seguir vivint al seu pis com sempre i durant tota la vida.

Per tant, queda una titularitat compartida, i així queda reflectit en el Registre de la Propietat.

Gestió Vitalici Vivenda s'encarrega de totes les despeses de formalització de l'escriptura i a partir de la formalització del contracte.

Es tracta d'una operació que optimitza la renda del beneficiari; si bé no hi ha opció a rescats posteriors de la propietat per part d'hereus, la renda que aconsegueix el beneficiari és superior a les alternatives que el mercat ofereix.

La renda obtinguda depèn fonamentalment, del valor de l'immoble i de l'edat del beneficiari.

En els casos de matrimonis, tant l'usdefruit com la renda vitalícia seran sempre per als dos cònjuges.

El beneficiari tindrà l'opció de llogar el seu immoble sense perjudici de la renda vitalícia. Aquesta és una facultat que facilita l'accés a places residencials a persones que ho necessitin.

 

Tipus de renda vitalícia


Renda Vitalícia Immobiliària amb GENERALI ASSEGURANCES

Compra de la nua propietat i constitució de renda vitalícia amb Generali Assegurances:

  • Reserva d´usdefruit vitalici
  • Renda vitalícia constant
  • Derrames extraordinàries de comunitat a càrrec de l´adquirent
  • No hi ha opció de rescat per part del hereus
  • Garantia: Generali Assegurances

Renda Vitalícia Immobiliària amb FONS D´INVERSIÓ

Compra de la nua propietat i constitució de renda vitalícia amb grup d inversors:

  • Reserva d'usdefruit vitalici
  • Derrames extraordinàries de comunitat a càrrec de l´adquirent (en funció de l'edat)
  • No hi ha opció de rescat per part dels hereus
  • Garantia: clàusula resolutòria

 

Preguntes més freqüents


1.-Quin tipus de document signaré?

Escriptura davant notari. Els clients tenen a la seva disposició la documentació amb antelació a la signatura.

2.- Estic venent el meu pis?

Està venent una part del seu pis, la nua propietat, i manté l'usdefruit.

3.- Què és l'usdefruit vitalici d'un immoble?

L'usdefruit és un dret que s'inscriu en el Registre de la Propietat, el titular del qual té el dret a viure a l'immoble durant tota la vida i amb absolut domini sobre la finca. També pot llogar part o la totalitat de la finca i percebre les rendes amb total independència, sense haver de demanar cap consentiment. D'altra banda, l'usufructuari no podrà vendre ni deixar en herència el seu immoble.

4.- Què és una renda vitalícia?

És una renda per a tota la vida. La seva garantia vindrà assegurada segons la modalitat escollida

5.- Si som un matrimoni, què passa?

En cas de matrimoni, tant l'usdefruit com la renda, és sempre per als dos fins a la defunció de l'últim.

6.- Qui s'encarrega de les despeses de comunitat? I les reunions de veïns?

L'usufructuari continuarà assumint les despeses de comunitat i podrà assistir si així ho desitja a les reunions de veïns.

7.- Si més endavant he d'anar a una residència, quines opcions tinc?

Podrà llogar l'immoble i percebre les rendes o arribar a un acord per a la cessió definitiva de l'usdefruit. Arribat el moment Gestió Vitalici Vivenda estarà amb vostè per oferir-li les dues opcions.

8.- Quins impostos tindré per contractar l'operació?

Cap.

Pel que fa a l'increment patrimonial, estan exemptes les persones majors de 65 anys quan es tracta de l'habitatge habitual. Mentre que la plusvàlua municipal és assumida íntegrament per Gestió Vitalici Vivenda.
Abans de signar l'operació realitzem un estudi en el qual detectem si pot haver alguna eventualitat.

9.- Hauré de tributar per la percepció de la renda vitalícia?

Les persones grans perceptores de rendes vitalícies tenen una fiscalitat molt favorable. Les importants deduccions que recauen sobre aquests productes i que arriben fins al 92%, el converteixen en un producte amb una tributació pràcticament imperceptible en la majoria dels casos.

10.- Com sé que tinc TOTAL GARANTIA?

10.1- La clàusula resolutòria per l'impagament de 3 mensualitat consecutives o alternes, dóna dret a l'extinció immediata del contracte a favor del beneficiari, quedant-se a més, les rendes rebudes fins al moment.

10.2- En cas de constituir una renda vitalícia amb una companyia asseguradora, a part de la garantia de la pròpia multinacional, ve garantida per la Direcció General d'Assegurances (organisme depenent de l'administració).

Barcelona
Avinguda Diagonal 468 6A
08006 Barcelona
Espanya
Telf. +34 93 415 22 99
Fax: +34 93 415 98 97

Madrid
Passeig de la Castellana, 40 8ª Planta 28046 Madrid
Espanya
Telf. +34 91 185 31 38
Fax: +34 91 185 31 38