Castellano - Catalá

Hipoteca Inversa

Gestió Vitalici Vivenda, ofereix des de 1998, solucions a persones majors de 65 anys que sent propietàries d'un immoble, vulguin beneficiar-se en vida del seu pis, incrementar els seus ingressos i millorar la seva qualitat de vida.

El beneficiari no cedeix cap dret sobre el pis, sinó que conserva la propietat i constitueix una hipoteca amb l'entitat financera col·laboradora, la qual serà l'encarregada d'abonar la renda vitalícia mensual.

El préstec hipotecari es concedeix sobre el 70% del valor de l'immoble, sense quotes mensuals ni terminis d'amortització. Aquesta operació permet el rescat de l'immoble per part dels hereus, abonant les quantitats que el banc ha anat deixant al beneficiari, a més dels interessos corresponents en aquest moment. Totes les despeses derivades de l'operació, així com les despeses de la comunitat i de l'Impost de Béns Immobles, aniran a càrrec del beneficiari.

 

Característiques


L'any 2006 amb l'aparició de les primeres entitats bancàries oferint la hipoteca inversa, Gestió Vitalici Vivenda no va trigar a estudiar el producte i distribuir la que millor prestacions i garanties oferia. Aviat vam signar un contracte de col·laboració amb l'entitat BBVA.

Des de llavors estem comercialitzant aquest producte amb la mateixa vocació de servei de sempre, oferint claredat i dedicació.

Les hipoteques inverses estan regulades per la modificació de la Llei 2/1994, de 30 de març, sobre subrogació i modificació dels préstecs hipotecaris.

 

Preguntes freqüents


1.- Quin tipus de document signatura?

Escriptura davant notari. Els clients tenen a la seva disposició la documentació amb antelació a la signatura.

2.- Estic venent el meu pis?
Està venent una part del seu pis, la Nua Propietat, i manté l'usdefruit.

3.- Què és l'usdefruit vitalici d'un immoble?
L'usdefruit és un dret que s'inscriu en el Registre de la Propietat, el titular del qual té el dret a viure a l'immoble durant tota la vida i amb absolut domini sobre la finca. També pot llogar part o la totalitat de la finca i percebre les rendes amb total independència, sense haver de demanar cap consentiment. D'altra banda, l'usufructuari no podrà vendre ni deixar en herència el seu immoble.

4.- Què és una Renda Vitalícia?
És una renda per a tota la vida. La seva garantia vindrà assegurada segons la modalitat escollida.

5.- Si som un matrimoni, què passa?
En cas de matrimoni, tant l'usdefruit com la renda, són sempre per als dos fins a la defunció de l'últim.

6.- Qui s'encarrega de les despeses de comunitat? I les reunions de veïns?
L'usufructuari continuarà assumint les despeses de comunitat i podrà assistir si així ho desitja a les reunions de veïns.

7.- Si més endavant he d'anar a una residència, quines opcions tinc?
Podrà llogar l'immoble i percebre les rendes o arribar a un acord per a la cessió definitiva de l'usdefruit. Arribat el moment Gestió Vitalici Vivenda estarà amb vostè per oferir-li les dues opcions.

8.- Quins impostos tindré per contractar l'operació?

Cap.
Pel que fa a l'increment patrimonial, estan exemptes les persones majors de 65 anys quan es tracta de l'habitatge habitual. Mentre que la Plusvàlua Municipal és assumida íntegrament per Gestió Vitalici Vivenda.
Abans de signar l'operació realitzem un estudi en el qual detectem si pot haver alguna eventualitat.

9.- Hauré de tributar per la percepció de la renda vitalícia?
Les persones grans perceptores de rendes vitalícies tenen una fiscalitat molt favorable. Les importants deduccions que recauen sobre aquests productes i que arriben fins al 92%, el converteixen en un producte amb una tributació pràcticament imperceptible en la majoria dels casos.

10.-Com sé que tinc TOTAL GARANTIA?

10.1 La clàusula resolutòria per l'impagament de 3 mensualitat consecutives o alternes, dóna dret a l'extinció immediata del contracte a favor del beneficiari, quedant-se a més, les rendes rebudes fins al moment.

10.2 En cas de constituir una renda vitalícia amb una companyia asseguradora, a part de la garantia de la pròpia multinacional, ve garantida per la Direcció General d'Assegurances (organisme depenent de l'administració).

Barcelona
Avinguda Diagonal 468 6A
08006 Barcelona
Espanya
Telf. +34 93 415 22 99
Fax: +34 93 415 98 97

Madrid
Passeig de la Castellana, 40 8ª Planta 28046 Madrid
Espanya
Telf. +34 91 185 31 38
Fax: +34 91 185 31 38